Kdv İadesine Dair Yönetmelik, 19.10.2010

Yabancı Daimi Diplomatik Misyonlara Muazzaf Konsüler Temsilciliklere ve Onların Yabancı Mensuplarına KDV İadesine Dair Yönetmelik (Umsatzsteuererstattungsverordnung-UstErstV)

Yayımlandığı Federal Resmi Gazete Tarihi-Sayısı: 3 Ekim 1988 - 1780

Hazırlanış Tarihi: 03.04.1970

Madde 1

(1) Bir Yabancı Daimi Diplomatik Misyon veya Muazzaf Konsüler Temsilciliği tarafından resmi kullanım için eşya veya diğer hizmetlerin alımı yapıldığında, başvuruda bulunmak suretiyle KDV iadesi yapılır.

a-Bir işletme tarafından KDV kanununun 14. maddesi uyarınca düzenlenen faturada yer alan ve ödenmiş olan KDV, fatura tutarının vergi dahil 100 € aşması halinde iade edilir.

Fatura, ticari ilişkilerde adı ne şekilde ifade edilirse edilsin, satılan bir malın veya hizmetlerin karşılığında müşteriye hesaplaşmak üzere düzenlenen her belgedir. Faturalar kağıt üzerinde veya müşterinin onayı alınarak elektronik ortamda müşteriye ulaştırılır.*

Faturanın içermesi gereken bilgiler:

1-) İşletmenin ve müşterinin eksiksiz olarak isimleri ve adresleri,

2-) İşletmeye, Vergi Dairesince verilen vergi numarası veya Federal Merkez Vergi Dairesince verilen vergi kimlik numarası (tax ID)
3-) Düzenleme tarihi

4-) Fatura düzenleyen tarafından faturayı özdeşleştirmek için bir defaya mahsus birbirini takip eden tek veya birden fazla rakamlı numaralar (fatura numarası)

5-) Teslim edilen malın miktarı ve cinsi (geçerli ticari tanımı) veya hizmetin kapsamı ve niteliği

6-) Teslimatın veya hizmetin tarihi; 5. fıkra’nın 1. cümlesinde yer alan durumlarda ise, ücretin tahsilatının yapılacağı tarihin, fatura düzenleme tarihiyle uyuşmuyorsa veya kısmi tahsilatın tarihi belli ise,

7-) Mal veya diğer hizmetlerin (madde 10) karşılığı, vergi oranları ve teker teker vergi muafiyetlerine göre tanzim edilen fatura bedeli ile, fatura bedelinde dikkate alınmaması halinde, önceden kararlaştırılan indirimler

8-) Uygulanacak vergi oranının yanı sıra fatura bedeline düşen vergi tutarı veya vergi muafiyeti durumunda, malın veya hizmetin vergiden muaf olduğuna dair uyarı ve

9-) 14. maddenin 1. fıkrasının 5. cümlesinde yer alan durumlardaalıcının saklamazorunluluğuna dair uyarı,

*Alman KDVK’nın 14. maddesi

b-Fatura tutarı vergi dahil 100 Avro’yu geçtiği takdirde, KDVK’nun 13b maddesi 5. bendine göre ödenen vergi iade edilir.

(2) Birinci Fıkrada yer alan imtiyaz karşılıklı olmak şartı ile mümkündür.

Madde 2

(1) 1. Madde Federal Almanya mensubu olmayan ve Almanya’da sürekli yerleşik olmayan Misyon veya Muazzaf Konsüler Temsilciliği mensuplarının özel kullanımları için eşya veya diğer hizmetlerin alımında da geçerlidir.
(2) Özel kullanım amaçlı yapılan alımlarda vergi iade miktarı takvim yılı başına 1.200 Avro ile sınırlıdır. Otomobil satın alınması bu sınırlamanın dışındadır.

KDV Kanunun 15. Maddesi ve 6 Numaralı AB Direktifi çerçevesinde “KDV İadesi Düzenlemesinden yararlananlar, söz konusu düzenlemedeki şartlar dahilinde diğer bir AB üyesi ülkeye yaptıkları ödemelere ilişkin KDV ödemesinden de muaf olabilirler. Bu konudaki resmi başvurular Federal Merkez Vergi Dairesi tarafından değerlendirilir ve muafiyet belgesine bağlanır. Satın alan söz konusu belgeyi karşı firmaya tevdi eder ve karşı firma yetkili vergi idaresine inceleme sırasında ibraz edilmek üzere muhafaza eder.” *
* (http://www.steuerliches-info-center.de/en/003_menu_links/001_CC/004_Umsatzsteuer/025_Botschaften/index.php
17/08/2010 tarihli erişim)

Madde 3

(1) Gıda maddeleri ve tütün ürünleri ile alınıp hemen tüketilen gıda maddeleri ve içeceklerin vergileri, 1. ve 2. maddelerde belirtilen vergi iadesinden yararlanma imkanı dışında bırakılmıştır.

(2) Vergi iadesine konu mal kullanım süresi içinde 1. ve 2. maddede belirtilen hususlar dışında veya belli bir süreliğine amaç dışında kullanıldığı takdirde, söz konusu iade reddedilir veya iade tutarı makul bir miktarda indirgenir. (kesinti yapılır)

Otomobillere ilişkin KDV iadesi, otomobilin başvuru sahibi tarafından F.Almanya’da en az iki yılı kullanılması şartına bağlıdır. *
* (www.steuerliches-info-center.de/en/003_menu_links/001_CC/004b_Umsatzsteuer/025_Botschaften/index.php 17/08/2010 tarihli erişim)

Madde 4

(1) Vergiler, Federal Maliye Bakanlığı tarafınca belirlenen şekilde, faturaların iade dilekçesine eklenmesi ile Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunmak suretiyle iade olunur. Başvuru dilekçesi, diplomatik misyon veya muazzaf konsüler temsilciliği şefi tarafından, eşya veya diğer hizmetlerin 1. ve 2. maddede öngörülen kullanım için olduğunu tasdik edilir. Dışişleri Bakanlığı tarafından Federal Merkez Vergi Dairesine gönderilen başvuru, anılan daire tarafınca incelenir ve sonuca karar verilir.

(2) Başvuru sahibi adına düzenlenen harcama belgeleri için iade dilekçeleri, her yılın en geç bir sonraki yılın bitimine kadar verilmesi gerekir.
Başvuru dilekçesinde, en az bir üç aylık dönemi kapsayan hesap dönemine ait tüm iade taleplerinin yer alması gerekir.

(3) Başvurunun uygun olmaması halinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

(4) Vergi tutarının düşmesi halinde başvuru sahibi en kısa sürede Dışişleri Bakanlığı bilgilendirmek zorundadır. Fazla alınan vergi meblağının en geç bir (1) ay içinde geri ödenmesi gerekir. O dönem içinde yapılan iadelerle mahsup edilebilir.

Madde 5

Bu yönetmelik, 31 Aralık 1988 yılından sonra yapılan teslimat ve diğer hizmetler için hesaplanan vergi tutarlarına uygulanmak üzere geçerlidir.

Madde 6

Bu yönetmelik Üçüncü Geçiş Hükmünün 14. maddesi ile birlikte 18 Nisan 1961 tarihli diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Anlaşmasının 3. maddesi ve 24 Nisan 1963 tarihli Berlin’de de geçerli olan konsolosluk ilişkilerini düzenleyen Viyana Sözleşmesi uyarınca geçerlidir.

Madde 7

(Yürürlüğe girme)


Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:45 - 12:45 / 13:45 - 17:45

8.3.2022 Uluslararası Kadınlar Günü (Yalnızca Berlin Eyaletinde)
15.4.2022 Dini Tatil (Paskalya Arifesi )
18.4.2022 Dini Tatil (Paskalya)
2.5.2022 Ramazan Bayramı
26.5.2022 Dini Tatil (Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi)
6.6.2022 Dini Tatil (Küçük Paskalya)
3.10.2022 AFC Milli Günü
26.12.2022 Dini Tatil - 2. Noel Günü